سپتیک تانک | مخزن سپتیک تانک

یک مخزن سپتیک تانک یکی از اجزا کلیدی از یک سیستم سپتیک است . مخزن سپتیک شامل یک یا چند مخزن بتنی و یا پلاستیکی 4000 یا 7500 لیتری میباشد. معادل با 1000 یا 2000 گالن.
انتهای آن به یک لوله فاضلاب و یک سر دیگر آن به میدان تخلیه سپتیک وصل شده است
عموما اتصالات لوله ای با لوله های T شکل به هم وصل شده اند . نحوه ساخت این لوله ها به مایعات این اجازه را میدهد تا بدون خرابی و از بین رفتن پوسته سطحی لوله ها وارد و خارج شوند.
امروزه طراحی مخازن ، عموما شامل 2 اتاقک میباشند.هر کدام از این اتاقک ها مجهز به پوشش کوره میباشند. بین کف و سقف مخزن توسط یه دیواره تقسیم دهانه جدا شده است.

فاضلاب ها داخل اولین اتاقک مخزن میشوند ، که به مواد جامد اجازه میدهد تا شناور بمانند که باعث کاهش حجم مواد میشود.این مواد مایع از طریق اتاق تقسیم به اتاق دوم وارد میشوند تا در آن بیشتر مخلوط شوند.پس از آن از طریق لوله خروجی تخلیه وارد تخلیه سپتیک تانک میشوند.همچنین از یک صافی تمام مواد رد میشوند.
تست نفوذ لوله ها قبل از نصب بسیار ضروری است . پس از صافی ، ناخالصی ها باقی مانده به دام می افتند و در خاک محفوظ میشوند.